Dies Oberts

De dilluns a dissabte

Contacte Comercial

comercial@noudiesel.cat

Política de Privacitat

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc www.noudiesel.cat és NOU DIESEL, SL, en endavant NOU DIESEL,  amb NIF B25321670, amb domicili al P.I. Vila-Sana, Av, Merlets, 21 de Vila-Sana, telèfon de contacte 973 602 040 i correu electrònic postvenda@noudiesel.cat .

NOU DIESEL té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-les de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació a les finalitats per les que són tractades, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE). 

Les dades recollides en el lloc www.noudiesel.cat seran tractades en el corresponent fitxer de contactes/clients de NOU DIESEL de conformitat a l’establert a la normativa esmentada anteriorment. El lloc www.noudiesel.cat només recull les dades de caràcter identificatiu i/o de contacte dels seus usuaris/es que siguin necessàries per poder atendre les consultes, peticions d’informació o de contacte realitzades pel usuaris.

La finalitat del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis o registres d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris i informar als usuaris/es de les promocions i serveis que siguin del seu interès.

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest/a a través dels formularis de contacte o de registre, legitimant així a NOU DIESEL a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites al paràgraf anterior. En cas que l’usuari/a no doni el seu consentiment, NOU DIESEL no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà oferir-li els seus serveis ni atendre les seves peticions d’informació o consulta.

És necessari que l’usuari/a faciliti les dades indicades del qüestionari de contacte per a què NOU DIESEL pugui atendre la seva sol·licitud d’informació. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre la seva petició. Tanmateix, l’usuari/a ha de garantir que les dades facilitades són verídiques i exactes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació o actualització.

NOU DIESEL conservarà les dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu amb l’usuari/a i no més temps del  necessari per a mantenir la finalitat del tractament (mentre existeixi una relació comercial) o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent (obligació fiscal i comptable, mínim 6 anys) . Quan el manteniment de les dades ja no sigui necessari per al compliment de la finalitat per la què van ser recollides, se suprimiran amb les mesures de seguretat adients per garantir la seva pseudonimització o destrucció.

NOU DIESEL no cedeix dades a tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. NOU DIESEL no elabora perfils amb les dades recollides.

Per al desenvolupament de l’activitat NOU DIESEL gestiona dades a través del servei Google Drive de Google LLC (Google), companyia amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California) als EEUU. Google forma part de l’acord EU-US Privacy Shield i per tant garanteix la protecció de dades de caràcter personal segons els estàndards europeus. Podeu llegir la política de privacitat de Google en aquest enllaç https://policies.google.com/privacy?hl=ca .

L’usuari/a té dret d’accés (conèixer si tractem les seves dades i com ho fem), rectificació (corregir les dades inexactes i/o incomplertes que tractem), portabilitat (podem transmetre les seves dades a un altre Responsable o al mateix interessat) i supressió de les seves dades (suprimir les dades que tractem sempre i quan no existeixi cap obligació legal que ho impedeixi) així com també té dret a la limitació (limitació temporal del tractament que fem amb les dades) i oposició al seu tractament (cancel·lació definitiva del tractament). L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa.

 

Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Aquesta sol·licitud l’ha podrà enviar per correu postal a NOU DIESEL SL, P.I. Vila-Sana, Av Merlets, 21 de Vila-Sana (25245) o bé per correu electrònic a postvenda@noudiesel.cat

Desplaça cap amunt
Scroll to Top