Dies Oberts

De dilluns a dissabte

Contacte Comercial

comercial@noudiesel.cat

Aviso Legal Nou Diesel

NOU DIESEL SL, amb NIF B25321670, en endavant NOU DIESEL, representada per Jordi Argelich Tugues, amb DNI 78065829B, és el responsable del lloc www.noudiesel.cat, i posa a disposició dels usuaris/es el present document  amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris/es de quines són les condicions d’ús del lloc www.noudiesel.cat

 

Dades identificatives:

  • Titular responsable: NOU DIESEL, SL
  • NIF: B25321670
  • Inscrita al Registre Mercantil de Lleida Volum 291, pàgina 80, full L-5429
  • Domicili: P.I. Vila-Sana, Av Merlets, 21 de VILA-SANA (25245)
  • Telèfon: 973 602 040
  • Correu electrònic: postvenda@noudiesel.cat

 

Usuaris/es i condicions d’ús del portal:

Tota persona que accedeix al lloc www.noudiesel.cat assumeix el paper d’usuari/a. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació de les condicions d’ús general incloses en aquest avís legal, sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Amb caràcter general l’usuari/a s’obliga al compliment del present avís legal, així com a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del lloc, els béns o drets de NOU DIESEL, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. NOU DIESEL no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del lloc web, l’usuari/a s’obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en formularis d’inscripció, i a mantenir-la actualitzada.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web o des d’ell, qualsevol contingut que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per motius de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre a través del lloc web cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de NOU DIESEL, de qualsevol altre usuari/a, dels proveïdors o en general de qualsevol tercera persona.

d) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del lloc web, i a no utilitzar els continguts i la informació del lloc per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’una altra persona en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

f) No destruir, alterar, utilitzar pel seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de NOU DIESEL, els seus proveïdors o tercers.

g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no es tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

www.noudiesel.cat conté informació dels serveis de reparació, manteniment i compra-venda de vehicles industrials que ofereix NOU DIESEL. El lloc www.noudiesel.cat té com a principal objectiu facilitar als usuaris la informació d’aquests serveis i facilitar el contacte entre l’usuari/a i l’entitat.

En cas que per utilitzar determinades funcions del lloc www.noudiesel.cat sigui necessari el registre o l’emplenament de formularis, l’usuari/a es el responsable de la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en relació a les mateixes. En aquells supòsits en què l’usuari/a facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix les responsabilitats que d’aquest fet se’n derivin.

NOU DIESEL garanteix la confidencialitat i la seguretat de les dades de caràcter personal recollides a través dels formularis o registres del lloc www.noudiesel.cat , segons les normatives vigents i segons es detalla en el següent apartat d’aquest avís legal referent a la política de privacitat i la protecció de dades.

 

Política de privacitat i protecció de dades

NOU DIESEL es preocupa per la teva privacitat i és per això que ha implementat totes les mesures tècniques i organitzatives per garantir la protecció i la privacitat de les dades de caràcter personal. En aquest ENLLAÇ  A POLITICA DE PRIVACITAT hi trobaràs tota la informació.

 

Dades de navegació i ús de cookies

www.noudiesel.cat utilitza cookies. Aquest aspecte és informat a l’usuari/a en el moment que accedeix al lloc web i al que se li demana el seu consentiment d’acceptació de les cookies. En aquest ENLLAÇ trobareu tota la informació relativa a les cookies que utilitza www.noudiesel.cat .

Xarxes socials

NOU DIESEL pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris/es incloguin en aquestes fent-se seguidors de NOU DIESEL en les xarxes socials, i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes, es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. NOU DIESEL tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo/la dels productes o serveis a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

 Queda prohibida la publicació de continguts que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe. Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris/es o tercers i en general qualsevol contingut que NOU DIESEL consideri no apropiat. I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, NOU DIESEL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

NOU DIESEL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc www.noudiesel.cat, de tot els elements propis que hi apareixen (marques, signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, i en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa), i també té autorització d’ús dels logotips i símbols de les marques col·laboradores

Tots els drets queden reservats. En virtut de l’article 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web noudiesel.cat, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa de NOU DIESEL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web l’usuari/a pot fer-ho a través del correu electrònic postvenda@noudiesel.cat.

Es podran visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements del lloc web sempre i quan sigui exclusivament per ús personal i privat. L’usuari/a s’abstindrà d’eliminar, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

NOU DIESEL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, que poguessin ocasionar, entre d’altres, errors i/o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. NOU DIESEL no es fa responsable, en cap cas, dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

Modificacions

NOU DIESEL es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, ja sigui canviant, suprimint o afegint tants continguts i serveis que s’ofereixen en el mateix, com també la forma en que aquests apareixen presentats al portal.

 

Enllaços

Des del lloc www.noudiesel.cat, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que NOU DIESEL no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, NOU DIESEL no assumeix cap tipus de responsabilitat relativa als continguts, disponibilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud ni veracitat dels llocs web enllaçats. NOU DIESEL també informa que la inclusió d’aquestes connexions externes, enllaços a llocs webs de tercers, no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats enllaçades.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins del seu lloc web un enllaç o link cap a www.noudiesel.cat , haurà de complir les condicions següents:

  1. 1.- No es realitzaran amb l’enllaç manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, a la moral o als bons costums, sobre NOU DIESEL ni sobre els seus serveis.
  2. 2.- No s’autoritzen enllaços des de pàgines que tinguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc..
  3. 3.- L’establiment del link o enllaç no suposa que entre NOU DIESEL i el titular del lloc web en la qual s’estableixi, hi  hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
  4. 4.- NOU DIESEL no serà responsable dels continguts o serveis oferts en els llocs web des del que es realitzi l’enllaç.

 

Drets d’exclusió

NOU DIESEL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis que s’hi ofereixen sense necessitat d’avís previ, a instància de part o pròpia,  a aquells usuaris/es que no compleixin les condicions d’ús aquí esmentades.

 

Generalitats

NOU DIESEL perseguirà l’incompliment de les presents condicions d’ús així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web noudiesel.cat exercint les accions civils i penals que per dret li puguin correspondre.

 

Modificació i duració de les presents condicions d’ús

NOU DIESEL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí exposades, publicant-les aquí adequadament.

La vigència de les presents condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre els usuaris/es i NOU DIESEL es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol qüestió es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

Scroll to Top
Scroll to Top